×

Konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta” – 14 grudnia 2017

Konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta” – 14 grudnia 2017

14 grudnia 2017 obędzie się konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta”. Celem Konferencji jest prezentacja Standardów Polskiego Inteligentnego Miasta
Polskie Inteligentne Miasto i Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta to unikalny w skali
światowej program systemowego upowszechnienia wdrożeń smart city oraz ich pełnej
integracji na bazie publicznej platformy komunikacji społecznej. Pełny kompleks działań
obejmuje edukację, aktywizację, komunikację i partycypację społeczną, wdrażanie i
optymalne wykorzystanie konkretnych technologii oraz walkę z efektem „wykluczenia”. To
także profesjonalne wsparcie kompetencyjne i instytucjonalno-naukowe Centrum
Badawczego PAN.

Konferencja realizowana w ramach projektu SuPREME, PPEM i SPIM – głównym celem
programu jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szeroko rozumianej elektromobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi, społecznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w systemach lokalnych. Projekt pod nazwą SuPREME (Twinning for a Sustainable, Proactive Research partnershipin distributed Energy systems Planning, Modelling and Management) jest realizowany wspólnie z Aalborg University (Dania), University Twente (Holandia) i European Sustainable Energy Innovation Alliance – (Austria). Zadaniami projektu są m.in. opracowanie pakietu scenariuszy technicznych zarządzania produkcją i zużyciem różnych rodzajów energii (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, paliw) w systemach energetycznych zdolnych do szybkiego dopasowywania do zmian rozwojowych w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym. Liderem projektu jest IMP PAN. Projekt ma na celu wzmocnienie Instytutu w nowym obszarze badań poprzez utworzenie powiązań z wiodącymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, wspólne prace oraz inicjowanie działań umożliwiających długofalowe i efektywne partnerstwo w temacie
inteligentnych systemów energetycznych.

W ramach Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) realizowane są programy kompleksowo wpływające na rozwój smart city, w tym: Polskie Inteligentne Miasto (PIM), Klub Innowacyjnych Technologii przy CB PAN KEZO, Inicjatywa “Smart Village”,​​ platforma​​indukcyjna​​​INTELIGENTNA​​POLSKA.

Narzędzie realizacji Standardów PIM: “Publiczna Platforma Inteligentnego Miasta” PPIM.

“PPIM” jest to cyfrowa platforma interaktywnej komunikacji społecznej dla miejskiej infrastruktury, technologii, usług i cyfrowych zasobów miasta, która umożliwia włączanie
obywateli, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w kreowanie zmian w mieście oraz
dającą im przestrzeń do tworzenia własnych innowacyjnych rozwiązań społecznych z zakresu zarządzania i organizowania tkanki miejskiej.

PPIM umożliwia:
● holistyczne zarządzania miastem we wszystkich aspektach, przy zaangażowaniu
szerokiego grona interesariuszy,
● elastyczne modyfikowanie i tworzenie nowych usług publicznych zgodnie z
preferencjami mieszkańców,
● upowszechnianie i tworzenie nowych inteligentnych rozwiązań i innowacji
społecznych,
● budowanie społeczeństwa informacyjnego przy jednoczesnym ograniczaniu zjawiska
wykluczenia cyfrowego,
● korzystanie wszystkich grup z usług oferowanych przez smart city z uwzględnieniem
wykluczenia społecznego,
● tworzenie przestrzeni do aktywności lokalnych społeczności i przedsiębiorców,
● promowanie specyficznych cech wyróżniających dane miasto, uwzględniające
zarówno tradycyjne czynników lokalizacyjnych i kulturowych, jaki i ogólnej
działalności gospodarczej miasta.

Wszechobecny wyścig technologiczny, postępująca wirtualizacja usług oraz konieczność ich
coraz powszechniejszego wykorzystania w środowisku i przestrzeni miejskiej to kolosalne
wyzwanie dla władz samorządowych. Na Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta
składają się praktyczne narzędzia do wdrażania, optymalizacji i rozbudowy smart city. To
możliwość integrowania wprowadzanych rozwiązań oraz ciągłego monitoringu skutków
ekonomicznych i społecznych z wykorzystaniem potencjału naukowego i doświadczeń
Polskiej Akademii Nauk.

Agenda Konferencji ​​„Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta”
​​14.12.2017​​ (czwartek)
Centrum ​​Badawcze ​​PAN ​​KEZO​​ w​​ Jabłonnie

Pobierz dokument z agendą konferencji.